www.ChoubShomal.com

Tel:+98 17 91011815 /+98 21 88301815

بزرگترین سهامداران عمده شرکتشرکت گسترش پایا صنعت سیناشرکت تعاونی درودگران و مبلمان سازان تهرانشرکت تعاونی مصرف کارگران نئوپان گنبدمیباشند

شرکت گسترش پایا صنعت سینا 51.6 درصد

تعداد 16،815،838 سهم

شرکت گسترش پایا صنعت سینا

شرکت تعاونی درودگران و مبلمان سازان تهران 46.2 درصد

تعداد 15،035،371 سهم

شرکت تعاونی درودگران و مبلمان سازان تهران

شرکت تعاونی مصرف کارگران نئوپان گنبد 0.66 درصد

تعداد 215،033 سهم
شرکت گسترش پایا صنعت سینا

سایر شرکا 1.49 درصد

تعداد 483،758 سهم
سایر شرکا

ردیف

عنوان

تعداد سهام

درصد سهام

1
شرکت گسترش پایا صنعت سینا
16,815,838
51.6
2
شرکت تعاونی درودگران و مبلمان سازان تهران
15,035,371
46.2
3
شرکت تعاونی مصرف کارگران نئوپان گنبد
215,033
0.66
4
سایر سهامداران
483,758
1.49